Njoftim


Description

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit : “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, po kërkon një ekspert apo grup expetësh për :

Identifikimin,Hartimin dhe Propozimin e ndërhyrjeve teknike në shkallë të vogël për përimirësimin e dy shtigjeve tematike në zonën e Hasit dhe Tropojës (ose njërën prejt tyre) për projektin: “Përmirësimi i ofertës turistike në zonat malore të Shqipërisë dhe Kosovës”.

Përshkrimi i detyrave që duhet të plotësojë eksperti, kualifikimet e nevojshme dhe produktet që duhet të dorëzohen jepen në termat e referencës të cilat mund t’i gjeni në   SHKARKO MATERIALET

Të interesuarit duhet të dorëzojnë propozimin Teknik, CV te ekspertit (ëve) dhe ofertën financiare dorazi ose me postë në adresën e mëposhtme:

Zyrat e ALCDF – Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale

Rr, Shyqyri Ishmi, Pallati Shpresa, No. 22/5

Tirana/Albania

Tel: +355 44518628

Aplikimet pranohen deri më datë  3 Shtator 2018, deri ne orën 17:30. 

Zarfi duhet të përmbajë propozimin teknik dhe propozimin financiar.

Për më shumë informacion mund të na kontaktoni nëpërmjet e-mail [email protected]


Albanian Local Capacity Development Foundation (ALCDF) in framework of the project “Improving tourism offer in highlands of Albania and Kosovo” financed by European Union Delegation in Albania,

is looking for a consultant /expert or expert (s) for:

Identification, Design and Proposal of Small Technical Interventions for the Improvement of Two Thematic Paths in Has and Tropoja (or one of them) for the project "Improving the Tourism Offer in the Mountainous Areas of Albania and Kosovo".

The description of tasks that the consultant/expert should fulfil, the necessary qualifications and criteria, and the deliverables to be developed are provided in the Terms of References that can be:   DOWNLOAD

All applications must be in English. The interested applicants are requested to submit a hard copy of the technical application and financial offer.

The proposal should be mailed in a closed envelope in the following address:

ALCDF – Albanian Local Capacity Development Foundation

Rr, Shyqyri Ishmi, Pallati Shpresa, No. 22/5

Tirana/Albania

Tel: +355 44518628

The Deadline for the submission of application is September 3, 2018 the latest at 17.30 hours.

For any questions you might have related the application, please contact in the address [email protected]


  • Region:

    • Tirane

More News & Updates