Cross-border biking: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostuse & Dibër

Financed by: The European Union represented by the Delegation of the European Union to the Republic of North Macedonia
CRIS Programme number and action title: Cross-border Programme of Republic North Macedonia - Republic of Albania under the Instrument of Pre-accession Assistance (IPA II) allocations for 2016 & 2017
The project is implemented by:
·Albanian Local Capacity Development Foundation (ALCDF)
·Association for Active Tourism Explorer 2018 Ohrid
·Keshilli i Qarkut Diber (Diber Regional Council)
·Municipality of Mavrovo and Rostushe

Target group and beneficiaries:

- All kinds of tourism service providers in both countries;
- Domestic and foreign tourist engaged in adventure activities in the Mavrovo-Rostuse and Dibër cross border region;
- Local people with their facilities like (accommodation, restaurants, souvenir shops, supermarkets and small stores, info points and stores with home products) from Mavrovo-Rostuse and Dibër cross border region;
- Local Businesses;

Project duration: 30 months (1st January 2020 – 30 June 2022)

Budget: 677,729.00 €; EU contribution: 576,069.00 € (85%); EU contribution percentage: 85%

Project objectives:

Overall Objective:

To further develop the economic sector of adventure tourism in Mavrovo-Rostuse and Dibër cross border by creation of new active products and increasing the numbers of domestic and foreign visitors.

Specific Objectives:

SO1. To increase the number of jobs for the inhabitants of Mavrovo-Rostuse and Diber region through improved touristic services / products;
SO2. To create business opportunities for service providers and tourism operators from both countries;
SO3. To promote Mavrovo-Rostuse and Dibër cross border region as one adventure destination for active tourism.

Expected project results:

- Improved economic opportunities through job creation for the inhabitants of Mavrovo-Rostuse & Dibër;
- Improved infrastructure for adventure tourism development in the Mavrovo-Rostuse & Dibër project area;
- Improved business opportunities in local tourism;
- Improved promotion of Mavrovo-Rostuse & Dibër cross-border region as ONE adventure tourism destination

Summary of project activities:

A1.1 Training of 12 mountain bike guides/trail builders
A1.2 Training of 6 future guide / trail building trainers (train the trainers)
A1.3 Training of 4 qualified visitor centre staff
A1.4 Exchange visit between the visitors’ centres’ staff
A1.5 Training of guest house/accommodation providers
A2.1 Creation of 40km of natural mountain bike trails; Prepare digital maps of the trails and investment in the bike trails (construction work, sign and marking)
A2.2 Installation of signposting and info-boards
A2.3 Creation of 2x multifunctional visitor centres (info/rental/services) – investment and refurbishment
A3.1 Production of variety of digital & printed promotional products for the region
(maps, digital brochure, video spots, documentary)
A3.2 Promotion of the region at 2 international and 3national fairs
A3.3 Promotion of the region through media invitation trips
A3.4 Promotion through social and official media (facebook, YouTube, SPIS, visitdiber.com) A3.5 Closing Conference

Project Achievements:

Outputs linked to Activity 1:

• Minimum 12 local guides (11 men and 1 woman), and
• About 100 operators (agro-producers, hotel owners, taxi – 60 women and 40 men)
• Increase knowledge through active participation to training and capacity building for sustainable tourist product development.
Outputs linked to Activity 2:
• 40 kilometer of new or rehabilitated bike trails;
• 120 sign postings and 40 info boards will be installed
• Refurbishment of 2 multi-visitor centres
Outputs linked to Activity 3:
• Number of mountain lodges is increased with minimum 25 guest house owners, or local touristic suppliers
• 2 touristic maps are introduced (as a region and as a product)
• 5 fairs visited (3 national and 2 international)
Outputs linked to Activity 4:
• 60% of local population participate in the information and visibility action of the project and are aware of tourism potential of the region


Ciklizmi Ndërkufitar: Një tjetër nivel i turizmit të aventurës në Mavrovë-Rostushe & Dibër

Projekti implementohet nga:
• Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF)
• Shoqata për Eksploruesit e Turizmit Aktiv Ohër 2018
• Keshilli i Qarkut Diber (Këshilli Rajonal Dibër)
• Komuna e Mavrovës dhe Rostushes
Financuar nga: Bashkimi Evropian i përfaqësuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut
Numri i programit CRIS dhe titulli i veprimit: Programi Ndërkufitar i Republikës së Maqedonisë së Veriut - Republika e Shqipërisë nën Instrumentin e Ndihmës së Para-Anëtarësimit (IPA II) për vitin 2016 & 2017

Grupi i synuar dhe përfituesit:

Të gjitha llojet e ofruesve të shërbimeve të turizmit në të dy vendet; Turistë vendas dhe të huaj të angazhuar në aktivitete aventureske në rajonin ndërkufitar Mavrovë-Rostushe dhe Dibër; Njerëz vendas me objektet e tyre si (akomodimi, restorante, dyqane suveniresh, supermarkete dhe dyqane të vogla, pika informacioni dhe dyqane me produkte shtëpiake) nga rajoni ndërkufitar Mavrovë-Rostushe dhe Diber; Bizneset Lokale;

Kohëzgjatja e projektit: 30 muaj (1 janar 2020 - 30 qershor 2022)

Buxheti: 677,729.00 €; Kontributi i BE-së: 576,069.00 € (85%); Përqindja e kontributit të BE-së: 85%

Objektivat e kontratës:

Objektivi i përgjithshëm:

Për të zhvilluar më tej sektorin ekonomik të turizmit aventuresk në kufirin Mavrovo-Rostushe dhe Dibër duke krijuar produkte të reja aktive dhe duke rritur numrin e vizitorëve vendas dhe të huaj

Objektivat specifikë:

SO1. Të rritet numri i vendeve të punës për banorët e rajonit Mavrovo-Rostushe & Dibër përmes shërbimeve / produkteve të përmirësuara turistike;
SO2. Të krijohen mundësi biznesi për ofruesit e shërbimeve dhe operatorët e turizmit nga të dy vendet;
SO3. Të promovohet rajoni ndërkufitar Mavrovo-Rostushe dhe Dibër si një destinacion aventure për turizëm aktiv.

Rezultatet e priteshme te projektit:

- Mundësitë e përmirësuara ekonomike përmes krijimit të vendeve të punës për banorët e Mavrovo-Rostushe & Dibër;
- Infrastrukturë e përmirësuar për zhvillimin e turizmit aventuresk në zonën e projektit Mavrovo-Rostushe & Dibër;
- Mundësitë e përmirësuara të biznesit në turizmin vendas;
- Promovimi i përmirësuar i rajonit ndërkufitar Mavrovo-Rostushe & Dibër si NJË destinacion i turizmit aventuresk

Përmbledhje e aktiviteteve të projektit:

A1.1 Trajnimi i 12 udhëzuesve të biçikletave malore / ndërtuesve të shinave
A1.2 Trajnimi i 6 trajnerëve të ardhshëm për ndërtimin e udhërrëfyesit / shinave (trajnimi i trainerëve)
A1.3 Trajnimi i 4 personave të kualifikuar të qendrës së vizitorëve
A1.4 Shkëmbime ndërmjet stafit të qendrave të vizitorëve
A1.5 Trajnimi i ofruesve të akomodimit / shtëpive pritëse
A2.1 Krijimi i 40km shtigjeve natyrore malore të biçikletave: Do të përgatiten hartat dixhitale të shtigjeve dhe investimet në shtigjet e biçikletave (punë ndërtimore, i tabelave shënjuese dhe informacionit)
A2.2 Instalimi i tabelave shënjuese dhe informacionit
A2.3 Krijimi i 2 qendrave multifunksionale të vizitorëve (informacion / qira / shërbime) investim dhe rinovim
A3.1 Prodhimi i shumëllojshmërisë së produkteve promovuese dixhitale dhe të shtypura për rajonin (harta, broshurë dixhitale, spote video, dokumentar)
A3.2 Promovimi i rajonit në 2 panaire ndërkombëtare dhe 3 kombëtare
A3.3 Promovimi i rajonit përmes ftesës së mediave në udhëtime
A3.4 Promovimi përmes rrjeteve sociale dhe zyrtare (facebook, YouTube, SPIS, visitdiber.com)
A3.5 Konferenca përmbyllëse

Arritjet e Projektit:

Rezultatet e lidhura me Aktivitetin 1:

• Minimumi 12 udhëzues lokalë (11 burra dhe 1 grua), dhe
• Rreth 100 operatorë (agro-prodhues, pronarë të hoteleve, taksi 60 gra dhe 40 burra)
• Rritja e njohurive përmes pjesëmarrjes aktive në trajnime dhe ngritje të kapaciteteve për zhvillimin e qëndrueshëm të produktit turistik.
Rezultatet e lidhura me Aktivitetin 2:
• 40 kilometra shtigje të reja ose të rehabilituara të biçikletave;
• Do të instalohen 120 postime të shenjave dhe 40 tabela informacioni
• Rinovimi i 2 qendrave të vizitorëve
Rezultatet e lidhura me Aktivitetin 3:
• Numri i shtëpive pritëse do të rritet me minimum 25 pronarë të shtëpive të ftuara, ose furnitorë vendorë turistikë
• Do të realizohen 2 harta turistike (si rajon dhe si produkt)
• 5 panaire të realizuara (3 kombëtare dhe 2 ndërkombëtare)
Rezultatet e lidhura me Aktivitetin 4:
• 60% e popullsisë lokale do të marrin pjesë në veprimin e informacionit dhe vizibilitetit të projektit dhe janë të vetëdijshëm për potencialin turistik të rajonit