Takimi i dytë me Këshillin e Palëve të Prekura në Parkun Kombëtarë te Mavrovës


Description

Me date 29.03.2024 u mbajt takimi i dytë Këshilli të Palëve të Prekura në Parkun Kombëtarë te Mavrovës në kuadër të procesit të diskutimit të gjetjeve, zonimit, strategjive të studimit të valorizimit, që është një nga hapat e planit të menaxhimit të këtij parku, që mbështetet nga Global Conservation, MED dhe Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor. Studjuesit me shume profesionalizëm prezantuan gjetjet e dertanishme për një audiencë të gjerë të aktorëve kyc lokalë, të cilët ngritën pyetjet ❓ bënë diskutime dhe sugjerime. Modeli i pjesëmarjes së aktorët kyc në vendimarje, organizimi i Këshillit të Palëve të Prekura në Parkun Kombëtarë të Mavrovës, profesionalizmi i studimeve dhe kërkimeve shkencore nga studjuesit dhe bashkëpunimi me autoritet e menaxhimit dhe administrimit të Parkut është një eksperiencë e mirë që do të ndahet edhe me zonat e tjera të mbrojtura në masivin Sharr-Korab, për të rritur bashkëpunimin ndërkufitarë në këtë rajon, me të cilin po punon projekti “Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i zonave të mbrojtura në Malin e Sharrit, Mavrovës dhe Korab-Koritnikut”, financuar nga programi PONT – Prespa Ohrid Nature Trust, zbatuesit e projektit ALCDF dhe partnerët CSCD dhe LAG Dibra Turistike.
Prespa Ohrid Nature Trust - PONT
Nacionalen Park Mavrovo, Mavrovo National Park
Shar Mountain National Park
CSCD
Mavrovo-Nationalpark
Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura
AKZM Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura
Adzm Diber
AdZMKukes

  • Region:

    • Kukes

More News & Updates